Zaregistruj sa
Zaregistruj sa na RANDE.SK, vytvor si profil a stretni nových ľudí.


Ochrana osobných údajovInformácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 NariadeniaS účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).
1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:


Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť EuroNET Slovakia s. r. o., so sídlom M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36316130, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Odd.: sro, Vložka číslo: 12 410/R (ďalej len „prevádzkovateľ‘)2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Poskytovateľ nemá vymenovanú zodpovednú osobu za dohľad. Poskytovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese gdpr(zavináč)rande(bodka)sk
3. Práva dotknutej osoby:Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15:
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) podľa článku 17:
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21:
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Právo odvolať súhlas so spracúvaním:
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a) emailovou správou zaslanou na adresu gdpr(zavináč)rande(bodka)sk
b) zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa EuroNET Slovakia s. r. o., so sídlom M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov


Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:Rande.sk je internetovou zoznamkou, ktorá spája ľudí, ktorí sa chcú zoznámiť cez internet. Aby sme mohli naše služby úspešne vykonávať, zbierame a používame osobné údaje.

Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú všetkých našich služieb, vrátane webových stránok a aplikácií. Pri využívaní našich služieb môžete nájsť odkazy na ďalšie webové stránky, aplikácie a služby alebo nástroje, ktoré vám umožnia zdieľať informácie s ostatnými webmi, aplikáciami a službami. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov týchto tretích webových stránok, aplikácií a služieb a odporúčame, aby ste si skontrolovali zásady ochrany osobných údajov vami navštívených webových stránok, aplikácií a služieb predtým, ako s nimi budete zdieľať akékoľvek osobné údaje.Ak nebudete súhlasiť s postupmi našich zásad ochrany osobných údajov, nepoužívajte naše služby.

Vaše osobné informácie


Všetky osobné informácie, ktoré uchovávame, sa týkajú poskytovania a zlepšovania našich služieb a ich funkcie rozdeľujeme do troch hlavných kategórií:

osobné informácie, ktoré nám poskytujete

osobné informácie, ktoré zbierame automaticky

osobné informácie, ktoré získavame od tretích strán

V niektorých prípadoch sú osobné informácie použité ako pseudonym alebo sú anonymné.

Ktoré osobné informácie zhromažďujeme:

Bez registrácie

Keď navštívite našu stránku, štandardne ukladáme nasledovné údaje:

IP adresa

www stránku, z ktorej ste nás navštívili

Stránky, ktoré z našej www stránky navštívite

Dátum a čas návštevy

Typ nastavenia prehliadača

Operačný systém

Tieto údaje používame na štatistické účely bez odkazu na jednotlivcov.

S registráciou

Používame len osobné údaje, ktoré nám vy poskytnete (napr. kontaktné údaje na registráciu, informácie o profile alebo fotografie). V niektorých prípadoch sa môžete rozhodnúť, ktoré svoje osobné informácie budú viditeľné pri profilovaní alebo vyhľadávaní. Osobné informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre poskytnutie zmluvy, sú uvedené samostatne, ako sa to vyžaduje (napr. e-mailová adresa), takže vidíte, aké informácie sa musia zadať pre využívanie služby a čo môžete urobiť bez ich poskytnutia.

Poskytujeme vám bezplatné používanie. Pri bezplatnom používaní bude nutné, aby ste nám poskytli tieto informácie, bez ktorých nie je možné registráciu dokončiť:

Používateľské meno

E-mailová adresa

Heslo

Dátum narodenia

Pohlavie

Lokalita

Zbierame tieto údaje a ostatné informácie z profilu (napr. záujmy a preferencie), pretože sú základom v našej službe hľadania partnerov a základom vášho profilu na Rande.sk. Priame kontaktné informácie (napr. e-mailová adresa, PSČ) sa na vašom profile nezobrazujú a preto ich nevidia ani ostatní používatelia.

Cookies

Používame „cookies“, aby boli vaše interakcie s platformami jednotlivo identifikovateľné a optimalizované. Cookie je textový súbor, ktorý je buď dočasne uložený v pamäti počítača („cookies relácie“) alebo uložený na pevný disk („permanentné cookies“). Cookies môžu obsahovať informácie o vašich predchádzajúcich požiadavkách na príslušný server alebo informácie o tom, aké ponuky ste dostali. Cookies sa nepoužívajú na spúšťanie programov ani nespôsobujú vírusy vo vašom počítači. Hlavným účelom cookies je poskytovať ponuku na mieru tak, aby používanie služby bolo čo najpohodlnejšie.

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby prijímal súbory cookies. Vy si môžete nastaviť prehliadač tak, že odmietne alebo požiada o potvrdenie prijatia cookies. Ak sa rozhodnete súbory cookie odmietať, môže to spôsobiť, že nie všetci uchádzači z našej ponuky vám budú k dispozícii.

Používame cookies relácie, cookies partnerov, pridružené cookies a trvalé cookies.

Cookies relácie: používa väčšinou „cookies relácie“, ktoré nie sú uložené na pevnom disku a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Cookies sa používajú na overenie prihlásenia a vyváženie zaťaženia systému.

Partnerské a pridružené Cookies: používame tieto cookies, ak máte prístup našim službám cez externý reklamný priestor. Tieto súbory cookie slúžia na vybavovanie účtov s partnermi a neobsahujú vaše osobné informácie.

Permanentné cookies: využívame „permanentné cookies“ na uloženie vašich osobných nastavení. Umožňuje to prispôsobiť a zlepšiť naše služby, pretože pri ďalšej návšteve viete nájsť svoje osobné nastavenie.Prenášanie osobných údajov iným prijímateľom

Na spracovanie údajov sčasti využívame externých poskytovateľov služieb. Tieto spoločnosti sme starostlivo vybrali a schválili, sú viazané našimi pokynmi a sú pravidelne kontrolované. Osobné údaje budú poskytnuté externým poskytovateľom služieb iba v prípade potreby ich poskytnutia .


Trvanie skladovania a uschovávania


Budeme uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné pre splnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo tak dlho, ako nám zákon poskytne ďalší úložný priestor pre iné účely, napríklad na obranu právnych nárokov.

Pri zrušení účtu odstránime všetky informácie, ktoré o vás máme. Ak úplné vymazanie vašich údajov nie je možné alebo nie je nutné z právnych dôvodov, budú príslušné údaje zablokované pre ďalšie spracovanie. Tento systém je blokovaný v nasledovných prípadoch:

- Aj keď nemáme zákonnú povinnosť ukladať vaše údaje, môžeme upustiť od ich okamžitého vymazania v zákonom povolených prípadoch, a namiesto toho ich zablokovať. To platí najmä v prípadoch, v ktorých sa javí potreba ďalšieho spracovanie údajov na základe zmluvy, v dôsledku trestného stíhania alebo právnej obrane (napríklad v prípade sťažností). Rozhodujúcim faktorom pre trvanie zablokovania sú premlčacie lehoty. Po uplynutí príslušnej premlčacej doby budú príslušné údaje definitívne odstránené.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
RANDE.SK
(ďalej len „server")

PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB SERVERU
(ďalej len „podmienky") 1. Server RANDE.SK je verejný internetový server poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby. Prevádzkovateľ serveru RANDE.SK s URL adresou http://www.rande.sk je oprávnený a zodpovedný prevádzkovateľ serveru. (Ďalej len „prevádzkovateľ"). V rámci tejto prevádzky serveru poskytuje prevádzkovateľ rôzne služby, ktoré umožňujú používateľom vkladať na server textové, obrazové a zvukové informácie (ďalej len „dáta"). Služby serveru umožňujú tieto informácie zobrazovať, zasielať, prehrávať, mazať alebo s nimi inak ďalej pracovať. Služby sú na serveroch poskytované používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto podmienkach uvedené inak. Pri používaní jednotlivých služieb a produktov môže server využívať ponuku služieb pripojených k serveru. Služby uľahčujú používateľovi prístup na ďalšie servery prevádzkované spráSPAM. 2. Používateľom služieb serveru je každá osoba, ktorá server používa a pri využívaní služieb tohoto serveru súhlasila s týmito podmienkami alebo každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito podmienkami zaregistruje, alebo sa už zaregistrovala v rámci využívania niektorej konkrétnej služby serveru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Podmienkou pre vstup, alebo využitie služieb serveru je prijatie podmienok používateľom. Používateľ, ktorý pred zverejnením týchto podmienok prijal predchádzajúce platné podmienky a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedené podmienky prihlasuje, má sa za to, že prijal i platné novelizované podmienky. Prijatím týchto podmienok používateľ akceptuje tieto podmienky a akceptuje všetky ich ustanovenia.Povinnosti používateľa

 1. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveri v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 14 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na servery nárok na žiadnu autorskú odmenu. Používateľ berie na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných služieb tohto serveru, môžu byť použité treťou osobou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k dátam jednotlivých používateľov, k ich účtom alebo k príslušnej databáze prevádzkovateľa či jeho partnerov využívajúcich služieb serveru a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Používateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb. 2. Pre dáta, ktoré používateľ na server vkladá, platia určité pokyny a obmedzenia. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na servery len fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí. Vyššie uvedené podmienky sa vzťahujú na všetky fotografie a videá, ktoré používateľ pridáva na servery, a to najmä do profilu a do fotoalbumov. Okrem prípadov vyslovene uvedených v týchto Podmienkach používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, zobrazovať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané zo služieb serveru ani z nich vytvárať odvodené dielo. Používateľ nie je oprávnený využívať služby serveru k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto podmienkam. Používateľ nesmie služby serveru využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu servera, alebo rušiť používanie tohto servera alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať, ani sa pokúšat získať akékoľvek materiály alebo informácie týkajúce sa služieb serveru, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom servera. 3. Pokiaľ používateľ v súvislosti s využívaním služieb serveru odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, sms, mms, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to i vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zák. c. 618/2003 Zb., o práve autorskom (ďalej len „príspevky"): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne prezentovať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k prevádzaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe predania týchto príspevkov nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť tieto akokoľvek užívať a je oprávnený tieto príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z tohto servera. Za poskytnutie oprávnenia prevádzkovateľovi k príspevkom nenáleží používateľovi odmena. 4. Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na tomto servery, s výnimkou platených služieb, pri ktorých sú uvedené doplňujúce pravidlá upravujúce danú službu, ako súčasť týchto podmienok. Pri platených službách môže byť ich poskytovanie zabezpečované aj v súčinnosti s treťou osobou. V takom prípade nesie proskytovateľ zodpovednosť len za také služby, ktoré sám poskytuje, ktorých bezchybné plnenie a poskytovanie sám zabezpečuje a ktoré nie sú ovplyvnené činnosťou tretích osôb. Za poskytovanie služieb alebo ich dodatočné plnenia v rámci platených služieb, ktoré zabezpečuje tretia osoba a ktoré nesúvisia s činnosťou prevádzkovateľa, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť. Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na servery a že mu môžu byť rozposielavané reklamné maily. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany prevádzkovateľa. 5. Používateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že služby serveru môžu zahrňovať prepojenie na iné webové servery (ďalej len „prepojené servery"). Prepojené servery nie sú kontrolované prevádzkovateľom a tento nie je zodpovedný za obsah žiadneho prepojeného serveru, ani za obsah žiadneho prepojenia zverejneného na stránkach prepojených serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených serverov. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za webcasting ani za žiadnu inú formu prenosu prijatého od akéhokoľvek prepojenia serveru. Zahrnutie týchto prepojení do služieb serveru neznamená, že by prevádzkovateľ schvaľoval obsah týchto serverov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Používateľ zodpovedá za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné tieto servery používať a je zodpovedný za dodržovanie týchto podmienok. 6. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na servery sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveroch na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.Povinnosti prevádzkovateľa


 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate na serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto podmienkách žiadne iné ďalšie povinnosti. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať údaje z profilov služieb serveru jednotlivých používateľov pre štatistické účely. Je oprávnený informovať prepojené servery o štatistických údajoch týkajúcich sa používateľov služieb serveru. Je oprávnený tieto informácie zverejňovať. Tieto zostavy nebudú obsahovať žiadne údaje, na základe ktorých by mohol byť používateľ kontaktovaný bez jeho predchádzajúcej požiadavky alebo identifikovaný. Používateľ služieb serveru s týmto výslovne súhlasí. 2. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveroch. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov služieb serveru ani za spôsob, akým služby serveru využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru používateľmi či tretími osobami. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na servery na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným. 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť údaje používateľa serveru, pokiaľ to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych či správnych pojednávaní vedených prevádzkovateľom alebo proti prevádzkovateľovi, z dôvodu ochrany a obrany práv prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených serverov alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť používateľov služieb poskytovaných v rámci tohoto serveru alebo tretích osôb.Zmena podmienok


 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto podmienok. V prípade, že dôjde k zmene podmienok, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia podmienok. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene podmienok informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke servera. 2. Zodpovedným prevádzkovateľom služby serveru RANDE.SK s URL adresou http://www.rande.sk je spoločnost EURONET Slovakia s.r.o., M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd.: sro, Vložka číslo: 12 410/R.