Zaregistruj sa
Zaregistruj sa na RANDE.SK, vytvor si profil a stretni nových ľudí.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
RANDE.SK
(ďalej len „server")

PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB SERVERU
(ďalej len „podmienky") 1. Server RANDE.SK je verejný internetový server poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby. Prevádzkovateľ serveru RANDE.SK s URL adresou http://www.rande.sk je oprávnený a zodpovedný prevádzkovateľ serveru. (Ďalej len „prevádzkovateľ"). V rámci tejto prevádzky serveru poskytuje prevádzkovateľ rôzne služby, ktoré umožňujú používateľom vkladať na server textové, obrazové a zvukové informácie (ďalej len „dáta"). Služby serveru umožňujú tieto informácie zobrazovať, zasielať, prehrávať, mazať alebo s nimi inak ďalej pracovať. Služby sú na serveroch poskytované používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto podmienkach uvedené inak. Pri používaní jednotlivých služieb a produktov môže server využívať ponuku služieb pripojených k serveru. Služby uľahčujú používateľovi prístup na ďalšie servery prevádzkované správcom. 2. Používateľom služieb serveru je každá osoba, ktorá server používa a pri využívaní služieb tohoto serveru súhlasila s týmito podmienkami alebo každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito podmienkami zaregistruje, alebo sa už zaregistrovala v rámci využívania niektorej konkrétnej služby serveru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Podmienkou pre vstup, alebo využitie služieb serveru je prijatie podmienok používateľom. Používateľ, ktorý pred zverejnením týchto podmienok prijal predchádzajúce platné podmienky a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedené podmienky prihlasuje, má sa za to, že prijal i platné novelizované podmienky. Prijatím týchto podmienok používateľ akceptuje tieto podmienky a akceptuje všetky ich ustanovenia.Povinnosti používateľa

 1. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveri v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 14 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na servery nárok na žiadnu autorskú odmenu. Používateľ berie na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných služieb tohto serveru, môžu byť použité treťou osobou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k dátam jednotlivých používateľov, k ich účtom alebo k príslušnej databáze prevádzkovateľa či jeho partnerov využívajúcich služieb serveru a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Používateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb. 2. Pre dáta, ktoré používateľ na server vkladá, platia určité pokyny a obmedzenia. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na servery len fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí. Vyššie uvedené podmienky sa vzťahujú na všetky fotografie a videá, ktoré používateľ pridáva na servery, a to najmä do profilu a do fotoalbumov. Okrem prípadov vyslovene uvedených v týchto Podmienkach používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, zobrazovať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané zo služieb serveru ani z nich vytvárať odvodené dielo. Používateľ nie je oprávnený využívať služby serveru k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto podmienkam. Používateľ nesmie služby serveru využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu servera, alebo rušiť používanie tohto servera alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať, ani sa pokúšat získať akékoľvek materiály alebo informácie týkajúce sa služieb serveru, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom servera. 3. Pokiaľ používateľ v súvislosti s využívaním služieb serveru odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, sms, mms, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to i vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zák. c. 618/2003 Zb., o práve autorskom (ďalej len „príspevky"): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne prezentovať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k prevádzaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe predania týchto príspevkov nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť tieto akokoľvek užívať a je oprávnený tieto príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z tohto servera. Za poskytnutie oprávnenia prevádzkovateľovi k príspevkom nenáleží používateľovi odmena. 4. Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na tomto servery, s výnimkou platených služieb, pri ktorých sú uvedené doplňujúce pravidlá upravujúce danú službu, ako súčasť týchto podmienok. Pri platených službách môže byť ich poskytovanie zabezpečované aj v súčinnosti s treťou osobou. V takom prípade nesie proskytovateľ zodpovednosť len za také služby, ktoré sám poskytuje, ktorých bezchybné plnenie a poskytovanie sám zabezpečuje a ktoré nie sú ovplyvnené činnosťou tretích osôb. Za poskytovanie služieb alebo ich dodatočné plnenia v rámci platených služieb, ktoré zabezpečuje tretia osoba a ktoré nesúvisia s činnosťou prevádzkovateľa, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť. Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na servery a že mu môžu byť rozposielavané reklamné maily. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany prevádzkovateľa. 5. Používateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že služby serveru môžu zahrňovať prepojenie na iné webové servery (ďalej len „prepojené servery"). Prepojené servery nie sú kontrolované prevádzkovateľom a tento nie je zodpovedný za obsah žiadneho prepojeného serveru, ani za obsah žiadneho prepojenia zverejneného na stránkach prepojených serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených serverov. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za webcasting ani za žiadnu inú formu prenosu prijatého od akéhokoľvek prepojenia serveru. Zahrnutie týchto prepojení do služieb serveru neznamená, že by prevádzkovateľ schvaľoval obsah týchto serverov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Používateľ zodpovedá za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné tieto servery používať a je zodpovedný za dodržovanie týchto podmienok. 6. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na servery sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveroch na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.Povinnosti prevádzkovateľa


 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate na serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto podmienkách žiadne iné ďalšie povinnosti. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať údaje z profilov služieb serveru jednotlivých používateľov pre štatistické účely. Je oprávnený informovať prepojené servery o štatistických údajoch týkajúcich sa používateľov služieb serveru. Je oprávnený tieto informácie zverejňovať. Tieto zostavy nebudú obsahovať žiadne údaje, na základe ktorých by mohol byť používateľ kontaktovaný bez jeho predchádzajúcej požiadavky alebo identifikovaný. Používateľ služieb serveru s týmto výslovne súhlasí. 2. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveroch. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov služieb serveru ani za spôsob, akým služby serveru využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru používateľmi či tretími osobami. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na servery na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným. 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť údaje používateľa serveru, pokiaľ to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych či správnych pojednávaní vedených prevádzkovateľom alebo proti prevádzkovateľovi, z dôvodu ochrany a obrany práv prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených serverov alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť používateľov služieb poskytovaných v rámci tohoto serveru alebo tretích osôb.Zmena podmienok


 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto podmienok. V prípade, že dôjde k zmene podmienok, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia podmienok. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene podmienok informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke servera. 2. Zodpovedným prevádzkovateľom služby serveru RANDE.SK s URL adresou http://www.rande.sk je spoločnost EURONET Slovakia s.r.o., M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd.: sro, Vložka číslo: 12 410/R.